Εφαρμογές για την μυοκτονία και την καταπολέμηση των ποντικιών

Καταπολέμηση τρωκτικών

Κύριος σκοπός της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού που τυχόν θα εισβάλει σε ένα χώρο και η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση πιθανής επαναμόλυνσης. Τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων μυοκτονίας που εφαρμόζουμε είναι η επιθεώρηση των χώρων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου, η δημιουργία προστατευτικού δικτύου δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης, η διεξαγωγή τακτικών επισκέψεων ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων, η στατιστική επεξεργασία αυτών και τέλος η ενημέρωση και λήψη των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών για την οριστική λύση του προβλήματος. Η εταιρεία μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στα μέτρα προστασίας και γι’ αυτό το λόγο σε χώρους παρασκευής τροφίμων ή σε χώρους εργαζομένων τοποθετούνται ειδικοί σταθμοί δόλωσης.

Η μυοκτονία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία πολυσύνθετη εργασία. Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον περιβάλλοντα χώρο. Μετέπειτα θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του πληθυσμού των τρωκτικών που υπάρχουν στο χώρο και να εντοπιστούν οι πιθανές πηγές που προμηθεύονται τη τροφή τους. Στη συνέχεια ακολουθεί προσεκτική δόλωση του χώρου με ειδικά τρωκτικοκτόνα δολώματα. Η επιλογή των σημείων δόλωσης καθώς και η μορφή των δολωμάτων εξαρτάται από τον χώρο και τον πληθυσμό όπως αυτά έχουν εκτιμηθεί από τα παραπάνω στάδια της εφαρμογής.

Προληπτικά μέτρα

Ορθή συντήρηση και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα, τρύπες ή κοιλότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τρωκτικά ως είσοδο, δίοδο ή φωλιά. Οι αποχετεύσεις συχνά αποτελούν εισόδους προς τα κτίρια. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συντηρούνται τα στόμιά τους και τα ανοίγματα των φρεατίων να είναι προφυλαγμένα με σχάρες. Κούφια δάπεδα και χωρίσματα, ψευδοροφές και περιβλήματα σωληνώσεων αποτελούν εισόδους και εστίες πολλαπλασιασμού για τα τρωκτικά.

Καθαριότητα και τακτοποίηση του χώρου

Αντικείμενα τα οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως δεν πρέπει να αφήνονται κοντά σε γωνίες ούτε πρέπει να παραμένουν ακίνητα για πολλές μέρες ώστε να μην αποτελούν καταφύγιο για τρωκτικά. Επίσης πρέπει να απομακρύνονται από τα κτίρια και τον περίβολο, αντικείμενα τα οποία μπορούν να προσφέρουν καταφύγιο στα τρωκτικά. Όπου υπάρχουν στοιβαγμένα πολλά κιβώτια, πρέπει να τοποθετούνται το ένα πολύ κοντά στο άλλο δεδομένου ότι τα τρωκτικά αποφεύγουν να διασχίζουν ανοιχτούς χώρους.

Ελαχιστοποίηση μέσων διαβίωσης

Τα τρωκτικά για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν, χρειάζονται νερό, τροφή και κατοικία. Γι΄ αυτόν το λόγο οποιαδήποτε τροφή είναι κατάλληλη για τη διατροφή τους, όπως, δημητριακά, ξηροί καρποί, λιπαρές ουσίες περιλαμβανομένων και των ζωικών λιπών, πρέπει να φυλάγεται σε καλά κλεισμένους μεταλλικούς κάδους. Ενώ παράλληλα πρέπει να αποκλειστεί η πρόσβαση σε νερό.

images_1 (1)

Επιθεώρηση Χώρου

Πριν από την μυοκτονία θα πρέπει πάντα να γίνεται επιθεώρηση του χώρου ώστε να προσδιοριστούν οι θέσεις της προσβολής και ο αριθμός των τρωκτικών που υπάρχουν στον χώρο. Ο υπεύθυνος επιστήμονας ελέγχει με ειδικά εργαλεία όλες τις πιθανές θέσεις που μπορεί να βρίσκονται τα τρωκτικά και ανάλογα με τα ευρήματα υποδεικνύει τον τύπο και το αριθμό των δολωμάτων ποντικοφάρμακου που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εξόντωση του πληθυσμού και την επιτυχία της εφαρμογής. Επίσης καθοδηγεί το συνεργείο για την μυοκτονία, υποδεικνύει εκτός των δολωματικών σταθμών για την χρήση σταθμών μηχανικής παγίδευσης ή κολλητικών επιφανειών για την παγίδευση των τρωκτικών.

αρχείο_λήψης_2

Εφαρμογές Μυοκτονίας

Οι εργασίες για την μυοκτονία και την καταπολέμηση των τρωκτικών γίνονται πάντα από πεπειραμένο προσωπικό στις ημέρες και ώρες της επιλογής σας. Μετά την μυοκτονία εκδίδεται πάντα πιστοποιητικό εφαρμογής, το οποίο το υπογράφει ο υπεύθυνος επιστήμονας που είναι παρόν στις εργασίες. Η καταπολέμηση των τρωκτικών γίνεται με την τοποθέτηση δολωμάτων στα σημεία της προσβολής. Τα δολώματα τοποθετούνται σε ειδικές θήκες ασφαλείας, τους δολωματικούς σταθμούς. Έτσι τα δολώματα είναι ασφαλή για τους ανθρώπους και τα ζώα. Προστατεύονται από την υγρασία, την σκόνη, τον ήλιο, την βροχή κλπ.

images_1 (1)

Συχνότητα Μυοκτονίας

Για την αποτελεσματική  καταπολέμηση των τρωκτικών πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ανάλογα με την συχνότητα που θα συμφωνηθεί, το πρόγραμμα για την μυοκτονία του χώρου θα πρέπει να τηρείται πιστά γιατί η προσβολή από τρωκτικά προϋποθέτει περιοδικό έλεγχο. Επίσης τα παλαιά και πλέον μη ελκυστικά ποντικοφάρμακα, ας μην έχουν καταναλωθεί, θα πρέπει να αντικαθίστανται με νέα φρέσκα και ελκυστικά. Ανάλογα με τις καταναλώσεις και τα νέα δεδομένα κάθε επίσκεψης, ο επιστημονικός υπεύθυνος προτείνει την επέκταση ή την μετακίνηση του δικτύου των δολωματικών σταθμών στα σημεία της προσβολής.