Ειδικές εφαρμογές

Κουνούπι

Η εταιρία μας εφαρμόζει ψεκασμούς με κατάλληλα εντομοκτόνα σκευάσματα σε επιφάνειες εφόσον προηγουμένως έχουν ληφθεί υπόψη παράγοντες όπως : το είδος των κουνουπιών που αντιμετωπίζουμε (διαφορετικές θέσεις προτίμησης ανάπαυσης), τις προς ψεκασμό επιφάνειες (πορώδεις ή μη) κλπ. Η εφαρμογή των εντομοκτόνων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος όπως αυτή ορίζεται από την παρασκευάστρια εταιρεία, σε συνάρτηση με τη σχετική έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο. Ο ψεκασμός γίνεται σε επιφάνειες και όχι στον αέρα , από κατάλληλη απόσταση για την διασφάλιση της καλής και ομοιόμορφής διαβροχής των επιφανειών στις οποίες αναπαύονται τα ενήλικα κουνούπια και επίσης όταν συνθήκες (καιρικές) το επιτρέπουν.